สหกรณ์

สหกรณ์ กยท.ผลักดันป่าไม้สำเร็จ

คุณอธิวีณ์ แดงกนิษฐ์ ที่เป็นผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจยาง บอกว่า ในปัจจุบันผู้ที่ซื้อยางในหลายๆประเทศมีการให้ความสำคัญของสังคมและทางสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงมีการเริ่มที่จะมีการส่งเสริมยางไทยของแผนงานยุทธศาสตร์ยางพารา เป็นระยะเวลา 20 ปี ตั้งแต่กระบวนการของปลูก,เก็บเกี่ยว,แปรรูป ให้ได้มาตรฐานของสากลของระบบยาง ทางด้าน นายธรรม นิลสุวรรณ ผู้อำนวยการด้านการยางแห่งประเทศไทย ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน บอกว่า สหกรณ์ยางพาราชุมชน จะเป็นสถาบันเกษตรกรที่ส่งเสริมการทำสวนยางได้ตามมาตรฐาน มีเนื้อที่ของสวนยางประมาณ 3,600 ไร่ สหกรณ์นั้นได้รับรองมาตราฐานของปี พ.ศ.2565 โดยครั้งนี้มีการขับเคลื่อน และเป็นสิ่งที่ดีสำหรับกลุ่มเกษตรกร เพื่อที่จะกระตุ้นให้เกิดการปรับตัวสำหรับของการดำเนินการ สุดท้าย นายธรรม นิลสุวรรณ บอกไว้เพิ่มเติมอีกว่า สหกรณ์ที่นี่นั้นก็สามารถมีความดำเนินการของสวนยางและได้รับรองมาตรฐานสำเร็จเป็นปีแรกเลย และคิดว่าปี พ.ศ.2567 ก็จะมีอีกหลายแห่งที่จะมีมากกว่า 8 แห่งที่จะมีการผ่านการรับรองมาตรฐาน และทางกยท.จะมุ่งเน้นความต้องการของตลาดเพื่อที่จะเป็นแนวทางของการส่งเสริมการผลิตยางต่อไป เครดิต : www.bangkokbiznews.com

สหกรณ์ กยท.ผลักดันป่าไม้สำเร็จ Read More »